Follow us:
Global Compact Network Association
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคม (Vision/Mission)
เราจะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล
พันธกิจสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กจะสนับสนุนภาคเอกชน
 • ให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชนมาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ได้แก่
  • สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
  • หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
  • ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
  • ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
  • สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
 • ให้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 • ส่งเสริมหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมทั้งการนำหลักสากล 10 ประการและเป้าหมาย เหล่านี้ไปปฏิบัติภายในประเทศโดยอาจส่งเสริมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ และพยายามนำผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักหรือผู้มีส่วนได้เสียรองเข้ามาร่วมมือกัน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจในข้อ 6 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหว่างสมาคมฯ และสมาชิก UN Global Compact ในประเทศกับ UNGCHQ ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของสมาคมฯ อาทิ การจัดทำเอกสารเพื่อการสื่อสารระหว่างสมาชิก UN Global Compactในประเทศไทยกับ UNGCHQได้แก่ Communication on Progress (COP) หรือ Communication on Engagement (COE)
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สมาคมฯ สมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทยกับ UNGCHQ โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกและผู้ที่สนใจรับทราบกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับUN Global Compactเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาชิกสมาคม รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป
 • เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับ UN Global Compact และเกี่ยวกับสมาคมและปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ในฐานข้อมูลของ UN Global Compact (Knowledge Sharing System – KSS) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กับสังคมโลก
สนับสนุนโดย