เมื่อโลกเปลี่ยนไป ใครรับผิดชอบ?

SDGs เมื่อโลกเปลี่ยนไป ใครรับผิดชอบ?

เราต่างรู้ดีว่าโลกใบนี้กำลังอ่อนแอ ทั้งจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างชัดเจน ความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียม ที่ทำให้เกิดปัญหาความยากจนและหิวโหยกระจายตัวอยู่ทุกมุมโลก และอีกหลากหลายปัญหาที่รอให้เราช่วยกันแก้ไข

ซึ่งหลังจากที่สหประชาชาติได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) เป้าหมาย 8 ข้อ ที่ผู้นำโลกร่วมกันตกลงที่จะร่วมมือกัน ต่อสู้กับความยากจน ความอดอยากหิวโหย การไม่รู้หนังสือ โรคภัยต่าง ๆ ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายไว้ 15 ปี คือ ระหว่างปี 2000-2015 ซึ่งสามารถร่วมมือกันลดปัญหาและวัดผลออกมาได้อย่างชัดเจนแล้ว

เมื่อเดือนกันยายนปี 2015  ผู้นำจาก 180 ประเทศทั่วโลกนำโดย องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ร่วมทำข้อตกลงกันว่าจะสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นอีกครั้ง จากการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่ง ช่วยกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งข้อตกลงนั้นก็คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals เรียกง่ายๆ ว่า SDGs นั่นเองทำความรู้จัก SDGs

SDGs  หรือ Sustainable Development Goals คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยมีผู้นำจาก 180 ประเทศทั่วโลกร่วมลงชื่อเพื่อมุ่งขจัดความยากจนทุกรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย  ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันบรรลุเป้าหมายทั้งหมดภายใน 15 ปีข้างหน้า หมายความว่าถ้าเราช่วยกันตามเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อภายในปี 2030 วิกฤตด้านต่างๆ ในโลกจะลดน้อยลง เราทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
SDGs ประกอบไปด้วย 17 ข้อโลกต้องการ
SDGs ?

ทุกวันนี้ประชากรโลกประมาณ 800 ล้านคน อยู่ในสภาพยากจนและหิวโหย และระหว่างปี พ. ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 มีผู้ลี้ภัย 144 ล้านคนจากบ้านเกิด เพราะปัญหาของภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ 40% ของประชากรโลกยังคงขาดแคลนการเข้าถึงน้ำสะอาดและคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศที่จำกัดให้เด็กผู้หญิงจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา หากเราทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกัน ปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกอย่างที่เราคาดไม่ถึง

โดยเป้าหมาย SDGs ที่กำหนดขึ้นในครั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ, การสร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน รวมไปถึงเรื่องการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างเห็นคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเราทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และช่วยกันสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สังคมที่มีสันติภาพ และคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน


เราทุกคนมีส่วนช่วยโลกได้ยังไง?

SDGs จุดมุ่งหมายสากล ต้องการให้ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่รวมถึงทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ภาคเอกชน หรือประชาชนกว่า 7 พันล้านคนทั่วโลก ก็สามารถร่วมมือ ร่วมใจกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ เปรียบได้ว่า SDGs เสมือนเป็นแผนของพวกเราทุกคนในโลก ที่จะบอกว่า เราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร เราจะอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ เติบโตและมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพราะจริงๆแล้วพวกเราต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าที่เราคิด สิ่งที่เราควรทำก็คือแก้ปัญหาของโลกโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐ เอกชน หรือ ภาคธุรกิจ ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถนำชุดเครื่องมือประกอบการมาแก้ปัญหาสังคมได้ ก็สามารถสร้างระบบการจัดการที่ดีขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรทางสังคม ทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต้อง สร้างนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน

สำหรับรัฐบาลก็สามารสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดนักลงทุนและผู้ประกอบการที่จะลงมือแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ให้กับประชาชนทุกระดับเข้าใจอย่างถ่องแท้ สร้างการมีส่วนร่วม และการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ รัฐบาลนั้นก็จะสามารถสร้างการพัฒนาชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง

สำหรับประชากรบนโลก สิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุด คือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตปัญหาในโลก และให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำตามเป้าหมายของ SDGs เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราตั้งแต่วันนี้ เพื่อเราและเพื่อโลก บ้านหลังใหญ่ของเราใบนี้

 
Let’s make the right choices now to improve life for future generations. 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.un.or.th/sdgs/

https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter


https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11061

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-sdgs-and-why-do-we-need-them/

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/

https://youtu.be/RpqVmvMCmp0

สนับสนุนโดย