#ธนาคารปู นวัตกรรมออมทรัพยากรปู รักษาสมดุลระบบนิเวศทะเลไทย

การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ คืออีกหนึ่งปัญหาที่โลกปัจจุบันหันมาสนใจกันมากขึ้น ทุกวันนี้การฟื้นฟูธรรมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมมือกันบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกครั้ง

Photo-for-PR_001-05 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยร่วมมือกับองค์กรประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก ร่วมดำเนินการ โครงการธนาคารปู เพื่อชุมชนยั่งยืน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก อำคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มฯ และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เพาะเลี้ยง พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการนำแกนนำและสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานการทำธนาคารปู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย และจากความมุ่นมั่นของกลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับคืนมา โดยมุ่งหวังให้ชาวประมงพื้นบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนทำให้ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน อันดับ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาสถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มเกษตรทำการประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา


Photo-for-PR_001-04 
ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งนอกจากการฟื้นฟูธรรมชาติแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมมือกันบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกครั้ง ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมือกับองค์กรประมงท้องถิ่น ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  ดำเนินโครงการธนาคารปู เพื่อชุมชนยั่งยืน โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มฯ และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เพาะเลี้ยง พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการนำแกนนำและสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานการทำธนาคารปู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย และจากความมุ่นมั่นของกลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับคืนมา มุ่งหวังให้ชาวประมงพื้นบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ สำหรับนำไปใช้ในโครงการธนาคารปู เพื่อชุมชนยั่งยืน โดยมุ่งแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง โดยเป็นระบบการเพาะฟักรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบออโตเมชั่นมาใช้ในการควบคุม และมีข้อดีกว่ารูปแบบที่พบได้ทั่วไป เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน วิธีการใช้งานที่ง่าย และค่าบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในวงกว้าง โดยสถิติข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 สามารถสะสมตัวอ่อนปูได้กว่า 1.2 ล้านตัว คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 84 ล้านบาท คำนวณจากจำนวนลูกปูที่ได้ปล่อยไปทั้งหมด 1.2 พันล้านตัว ในอัตราการรอดที่ 0.1% และราคาโดยเฉลี่ยของปูม้าในตลาด ณ เวลาดังกล่าว


Photo-for-PR_001-06 
นอกจากจะสามารถบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติให้กลับมาสมดุลแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ในข้อ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังรวมไปถึงข้อ 17 Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นวัตกรรมธนาคารปู จึงเป็นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายในการคิดค้นพัฒนา ทั้งพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรทางทะเลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเสริมศักยภาพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 
นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันในงานประกวดนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ The4th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2019) ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสามารถชนะการแข่งขันถึง 3 รางวัล ได้แก่ 1. ถ้วยรางวัลนวัตกรรมอันดับหนึ่งจากประเทศไทย “Best Invention of Thailand” 2. เหรียญทองสำหรับนวัตกรรมยอดเยี่ยม “Gold Medal” และ3.เหรียญรางวัลพิเศษ “Special Award” ซึ่งมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 400 ผลงาน จาก 50 ประเทศทั่วโลก

 

 ติดตาม รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable ได้ทางช่อง TNN 16 หลังรายการ TNN ข่าวค่ำ และ ช่อง true4U หลังข่าวในพระราชสำนัก ออกอากาศทุกวันจันทร์ หรือ ติดตามรายการย้อนหลัง และข้อมูลดีๆ ที่รอให้คุณมาออกความคิด เพื่อชีวิตยั่งยืน ที่ Facebook page : https://www.facebook.com/CPGroupSustainability และ https://www.sustainablelife.co

สนับสนุนโดย