ลดขยะพลาสติกไม่ยากอีกต่อไป 9 แนวทางสู่เป้าหมายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน1. สร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาขยะพลาสติกและสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของพนักงานและผู้บริโภค โดยการแยกขยะ การรีไซเคิล (Recycle) การ ลดใช้ถุงพลาสติก (Reduce) และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (Replace) เป็นต้น

2. สนับสนุนนโยบายและมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก

3. ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% หรือสามารถ ย่อยสลายได้

4. เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีปัญหาหรือไม่จำเป็น ครอบคลุมถึงการออกแบบ ใหม่ การค้นคว้าวิจัย และการใช้นวัตกรรม (Reinvent) โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ทางธุรกิจ

5. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

6. ต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดที่ใช้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ให้คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องมาก่อนเสมอ

7. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด การลดการใช้พลาสติกอย่างครบวงจร

8. ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม อัตราส่วนในการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการย่อยสลายพลาสติก

9. รายงานข้อมูลประจำปีต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตาม พันธกิจ


 

ขอขอบคุณ

บทความ ยุทธศาสตร์ 5Rs ภายใต้นโยบาย ‘บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน’ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาก วารสารบัวบาน ISSUE 9

สนับสนุนโดย