รางวัลสะท้อนธุรกิจที่ยั่งยืน...เจาะลึก 7 รางวัลด้านความยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019

     เพราะการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นต้องคำนึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019  ล่าสุดเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลกของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยองค์กร CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดเวทีประกวดรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย เพื่อเฟ้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยการประกวดครั้งนี้ มีรายงานความยั่งยืนจากบริษัทชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 461 รายการ จาก 16 ประเทศ

     ในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดแห่งปี The prestigious award for Asia’s Report of the Year  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และรางวัลรายงานความยั่งยืนด้านต่างๆ รวม 7 รางวัล นับเป็นปีที่ 3 ที่เครือฯ ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs ) และการจัดทำรายงานโดยยึดตามหลักสากล GRI (Global Reporting Initiative) ได้อย่างยอดเยี่ยม

ASRA-2020-04-22_1 (1)

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวถึงรางวัลในครั้งนี้ว่า “ในฐานะตัวแทนของเครือฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่รายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลทั้งหมด 7 รางวัล เป็นรางวัลในระดับ gold  2 รางวัล คือเรื่องของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่องของการออกแบบ

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม เราได้รับรางวัลระดับ
gold ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เนื่องจากรายงานของเราให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนในเรื่องของตัวชี้วัด เราจะแสดงผลการดำเนินงานที่เราทำได้ดีตามเป้าหมาย รวมถึงสิ่งที่เราต้องปรับปรุง โดยทั้งหมดนี้ เรารายงานความก้าวหน้าแบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และใช้มาตรฐานที่เป็นสากลในการจัดทำรายงาน ตั้งแต่การใช้มาตรฐาน GRI การรายงานภายใต้กรอบของ UN Global Compact สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ มี case study ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับรางวัล Gold ที่ได้รับอีกรางวัลหนึ่งคือด้านการออกแบบ ตั้งแต่ตัวปกที่ดึงให้คนสนใจในเนื้อหา inspire ให้คนเข้าใจในโครงการที่เราทำ ผ่านเรื่องราวที่เราถ่ายทอดแต่ละบทอย่างเข้าใจง่าย มีการใช้อินโฟกราฟิค ไอคอน สีต่างๆ รวมถึงการใช้เนวิเกชั่นที่จะให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลที่มีความสนใจเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว หรือเลือกดูเฉพาะในเรื่องที่เขาสนใจได้ รายงานความยั่งยืนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ ไปสู่การปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า เราให้ความสมดุลกับประเด็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกรอบการดำเนินงาน 3 H  คือ Heart- Living Right, Health- Living Well, Home- Living Together ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเติบโตไปสู่องค์กรระดับโลกที่มีความยั่งยืน''


สำหรับ 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับจากเวทีนี้ ประกอบด้วย


099

1.The prestigious award for Asia’s Report of the Year
รางวัลรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดในเอเชียแห่งปี

      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดแห่งปีจากการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานธุรกิจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ครบทุกมิติ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการใช้มาตรฐานที่เป็นสากลในการจัดทำรายงาน เช่น GRI (Global Reporting Initiative) และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)


2. Asia’s Best Sustainability Report (Design) – GOLD 
เหรียญทอง - รางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม (ด้านการออกแบบ)
     
     จากการออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เข้าถึงคอนเทนต์ความยั่งยืนในรูปแบบที่น่าสนใจ มี Design theme สะท้อนความเป็นองค์กรได้อย่างมีเอกลักษณ์ และมีรูปภาพ กราฟฟิก ไอคอน ประกอบ case study ของโครงการรวมถึงมี navigation เป็นลิงก์ในการเชื่อมต่อข้อมูลในบทต่างๆ นำเสนอคอนเทนต์ความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วนสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องความยั่งยืน


3.Asia's Best Environmental Reporting – GOLD
เหรียญทอง – รางวัลรายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
 
     รางวัลนี้ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากการรายงานผลการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเนื้อหาที่กล่าวถึงระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมที่รอบด้าน เช่น เรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายที่วัดผลได้ มีการรายงานผลที่ชัดเจนต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

4.Asia's Best Sustainability Report (Standalone) – SILVER
เหรียญเงิน - รางวัลรายงานความยั่งยืนแบบเล่มเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม

     จากการจัดทำรายงานที่มีการจัดวางกลยุทธ์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน อธิบายกรอบการดำเนินงาน รายงานผลงานดำเนินงานของธุรกิจที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

5.Asia's Best Stakeholder Reporting – SILVER
เหรียญเงิน – รางวัลรายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม

     รางวัลจากการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งด้านบวกและลบ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

6.Asia's Best Supply Chain Reporting – SILVER
เหรียญเงิน - รางวัลรายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม

     รางวัลสะท้อนถึงการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจน เช่น การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจในเรื่องความยั่งยืนการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบหลักการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าเรื่องความยั่งยืน เป็นประจำทุกปีโดยต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมองค์กร

7.Asia’s Best SDG Reporting – BRONZE
เหรียญทองแดง – รางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม

     การรายงานผลการดำเนินงานโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในการวางกลยุทธ์ ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในแต่ละหัวข้อ


     องค์กรที่ได้รับรางวัลจาก ASRA ถือได้ว่า เป็นผู้นำในการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว การได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดในเอเชีย และรางวัลความยั่งยืนด้านต่างๆ รวม 7 รางวัลสะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมกันดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน


สนับสนุนโดย