ร่วมตอบแทนโลกมุ่งสู่การลดขยะเป็นศูนย์ในปี 2030
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050
ชมภาพยนตร์
#ตอบแทนโลก2เมตร
#CPNetZero2050
C.P. GROUP
TOWARDS NET ZERO
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050
#ตอบแทนโลก2เมตร
ซีพีชวนลดคาร์บอนด้วยการดูแลโลก 2 เมตร
#ตอบแทนโลก2เมตร
ซีพีชวนลดคาร์บอนด้วยการดูแลโลก 2 เมตร
SUSTAINABILITY
IN ACTIONS